I dag har föreningen traditionellt bjudit in Kommunstyrelsens nya ordförande,

Mathias Andersson (SD) för att presentera föreningen och på plats visa

Babetts framfart. Detta har vi gjort innan med M Rubin (M) och A Kajson Carlqvist (M).

Mathias Andersson tog till sig mycket och var skakad av skadorna,

men kunde givetvis inte utlova något.

Vi blev dock lovade en fortsatt kommunikation.

Debattinlägg i Trelleborgs Allehanda 240321

Här är kopia av föreningens svar till kommunen

Till:

Ann Kajson Carlqvist (M) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mathias Andersson (SD) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Erik Lundström (KD) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Henrik Silfverstolpe (L) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lennart Höckert (S) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Axel Bengtsson (VS) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ola Olsson (C) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kersti Engström (V) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Vägen framåt för ett sammanhängande kustskydd

Beddinge Strandskyddsförening har bland annat till ändamål att verka för att stränderna och den strandnära naturen bevaras för framtiden samt verka för att förebygga den pågående erosionen. För mer info om föreningen se beddingestrandskydd.se.  

Trelleborgs kommun presenterade förslag vid ett möte om sammanhängande kustskydd i Beddingestrand 29/11 2023. Beddinge strandskyddsförenings ställningstagande till detta förslag är följande:

 • Stränderna i Beddingestrand har ett stort värde för bad och rekreation för stora delar av invånarna i Trelleborgs kommun, sommargäster och turister.
 • Det är av största vikt att stränderna i Beddingestrand skyddas och bevaras för framtiden och kan motiveras med den samhällsnytta som detta ger. Dock bör åtgärden omfatta hela sträckan mellan Tätörtsvägen och österut.
 • Den föreslagna lösningen med en samfällighet medför att ett orimligt stort och kostsamt ansvar för åtgärder som kommer alla kommunmedborgare till del, läggs på ett fåtal fastighetsägare. Denna lösning skulle medföra ett långtgående och oförutsägbart framtida ansvar för dessa. Flera möjligheter till finansiellt stöd ges endast till kommuner. Det är därför vår uppfattning endast kommunen kan vara huvudman och finansiellt ansvarig för strandsskyddsåtgärderna i Beddingestrand.
 • Vi uppmanar Trelleborgs kommun att skyndsamt sätta igång med strandskyddsåtgärder i Beddingestrand.

 

I detta dokument beskriver vi våra utgångspunkter för vårt ställningstagande. 

Rättsläget är komplicerat 

Det är svåra avvägningar både vad gäller åtgärder, ansvar och finansiering av strandskyddsåtgärder. Ur ett nationellt perspektiv har ett flertal utredningar och undersökningar avfärdat den rådande ansvarsfördelningen som orimlig, otydlig och ineffektiv.  Klimatanpassningsutredningen från året 2017 menade att nuvarande ansvarsfördelning lägger ett orimligt stort ansvar på fastighetsägarna. Riksrevisionen kom i sin rapport från året 2022 fram till att ansvarsfördelningen mellan kommuner och nationella expertmyndigheter i vissa fall är otydlig. Nationella expertrådet för klimatanpassning menar i sin rapport från året 2022 att med nuvarande system kommer nödvändiga anpassningsåtgärder inte att genomföras. RISE har i ett forskningsprojekt under året 2019 till 2023 undersökt hur ansvarsfördelningen för klimatanpassning i Sverige skulle kunna fördelas mellan olika aktörer. Forskarnas slutsats ligger i linje med slutsatserna i de ovan nämnda utredningarna. Enligt forskarna arbetar Regeringen på en strategi för klimatanpassning. 

Det är tydligt att rådande lagstiftning och regelverk inte är anpassade för den nya klimatsituationen, men i utredningarna ovan framgår det också att det finns osäkerheter och tolkningsmöjligheter som gör att kommuner kan betrakta frågorna mera flexibelt. Beddinge Strandskyddsförening har arbetat med att inhämta uppgifter om hur åtgärder, ansvar och finansiering hanteras i flera andra kommuner med liknande frågeställningar. Våra kontakter med kommunerna kan summeras med att de är tydliga med att man inte bekostar skydd av enskild egendom helt enligt det ansvarsförhållande som råder. Malmö kommun har rett ut rättsläget och visar på alternativ till finansiering. Samtidigt har Helsingborg, Vellinge, Lomma och Kristianstad kommuner projekt som motiveras med samhällsnyttan, men som i praktiken även skyddar enskilda fastigheter, Bilaga 1.

Trelleborgs kommuns arbete med kustskydd

Beddinge Strandskyddsförening har förståelse för kommunens dilemma med många byar längs en flack kusträcka där problemen med erosionen utan åtgärder riskerar förstöra både naturvärden och samhällena som sådana. 

Beddinge Strandskyddsförening anser att Trelleborgs kommun bör med akuta insatser planera och vidta åtgärder för återställning av den drabbade kuststräckan. Kustens värde för turism och friluftsliv får inte underskattas. Bryggan vid Pärlanstranden, badstranden och promenadstråken längs havet är mycket viktiga och kanske huvudorsak till att området är så populärt bland allmänheten. 

Strandskydd skapar värde för kommunen

Beddinge Strandskyddsförening föreslår att Trelleborgs kommun gör en uppdaterad cost/benefitanalys som förtydligar värdet för kommuninvånarna, turismen samt besöksnäringens omfattning och betydelse i området. Denna analys kommer kunna motivera ett starkare engagemang i kustskyddet. 

 • Samhällsnyttan med en strandskyddsåtgärd kan bestå i flera olika värden:
  • En fin strand ger värden året runt för bad och rekreation.  Stranden används av både Beddingestrandsbor, sommargäster, boende i byarna runt om samt turister. Detta går att sätta ett värde på en fin strand och beräkna det. (Se Ängelholm)
  • En möjlighet till en större och attraktivare strand med möjlighet till aktivitet året runt. Stranden i Beddinge är en viktig del av fritiden för många kommuninnevånare året runt.
  • Värdet och attraktiviteten för alla nuvarande och framtida invånare i orten Beddingestrand. Se bara på alla hus/tomt-annonser. Det finns ofta fler bilder på stranden, bryggan och naturreservatet än på själva objektet. Hur blir det om det bara finns en stenöken längs nuvarande strand?
  • Vackra och välskötta stränder bidrar sannolikt till ökad inflyttning till kommunen samt också till nyetablering av verksamheter i kommunen.
  • Värdet med nyttorna ökar med ökad befolkning och ökad efterfrågan på rekreation. 

 

 • Beddinge Strandskyddsförening konstaterar också att bevarande och underhåll av sandstränderna i form av strandfordring bidrar till en ökad biodiversitet och ökar alltså den biologiska mångfalden. Får erosionen härja fritt kommer kustområdena att eroderas och den biologiska mångfalden att minska. Både flora och fauna har drabbats, träd, buskar och strandvegetation har försvunnit, backsvalornas bohålor i strandbrinkarna har eroderats, förutsättningarna för insekterna minskar när naturliga strandområden eroderas.

 

 • Beddinge Strandskyddsförening konstaterar vidare att om erosionen hindras kan den kommunala infrastrukturen bibehållas, såsom vatten och avloppsservis som annars kan behöva flyttas och nyanläggas. Även annan infrastruktur kan bibehållas, såsom vägar, elnät och fiberledningar. Här finns alltså omfattande kostnadsbesparingar om erosionen hindras.

 

 • Beddinge Strandskyddsförening konstaterar också att på stranden utmed del av Väddklintsvägen ligger stora stenar. Enligt uppgift lades dessa efter stormen 1983 med tillstånd av dåvarande landshövdingen Nils Hörjel. Vid en storm på 1990-talet förnyades enligt uppgift tillståndet av landshövding Bengt Göransson. Då stenarna idag kommit i oordning bör dessa kunna återanvändas i en stenskoning, om en sandfodring av kusträckan behöver förstärkas med en stenskoning.

Förslaget om strandskydd för marken öster om Tätörtsvägen i Beddingestrand

Beddinge Strandskyddsförening ställer sig positiva till förslaget om strandfodring med sand, vilket är det alternativ som över tid kommer att skydda och bevara stränderna i Beddingestrand, med det tillägget att strandfordringen naturligtvis måste utsträckas till kommunens eget ägda strandområde, Pärlanstranden, samt strandområdet öster därom.

Det förutsättes att delar av kuststräckan därutöver kan behöva förses med en stenskoning. SGI har pekat ut kuststräckan mellan Tätortsvägen och fram till naturreservatet som den del av kuststräckan i Trelleborgs kommun som är mest utsatta för erosion. 

 • Gör åtgärden på hela den erosionsutsatta stranden, från Tätörtsvägen till naturreservatet.
  Då skapas ett sammanhängande fritidsområde med fina bad på sommaren.
 • Likställighetsprincipen är viktig att förhålla sig till.  En åtgärd på stranden kommer alla 47 000 kommunmedborgare till del. Det innebär att kommunen inte har brutit mot likställighetsprincipen, principen innebär inte att alla ska få samma, endast att kommunen inte ensidigt får gynna en enskild eller enskilda medborgare. Alla medborgare i samma situation ska således behandlas lika, särbehandling får endast ske på sakliga och objektiva grunder.
 • Finansieringen kan en kommun lösa med upp till 60 % av kostnaderna från MSB, EU-stöd och kommunens egna medel. Kommunen har tidigare haft den inriktningen. Att lägga alla kostnader på enskilda fastighetsägare är Trelleborgs kommun ensam i Skåne om att förorda.
 • Kommunens förslag med en samfällighetslösning lägger ett tungt ansvar på några få fastighetsägare för en åtgärd som kommer tusentals kommunmedborgare till del. Det blir ett orimligt utförandeansvar för enskilda och leder till en oproportionerligt hög kostnad för bieffekten att deras fastigheter skyddas. En samfällighet leder dessutom till ett orimligt och oförutsägbart ansvar för ett framtida strandskydd. Möjligheten till stöd från MSB finns bara för kommuner, varför kostnaden för åtgärden dessutom blir betydligt högre än nödvändigt. Kommunen uppmanas att ta del av den sammanställning över åtgärder och kostnadsansvar som föreningen har gjort och som biläggs, Bilaga 1.
 • Kommunen har också för några år sedan avsatt 100 mkr till en klimatfond för att bekosta översvämningsskydd. Om detta kunde börja byggas i närtid, och vid de av erosion hårdast drabbade kustavsnitten, skulle två åtgärder kunna göras samtidigt, översvämningsskydd och erosionsskydd. 
 • På privat tomtmark kan återställande och skydd utföras enskilt eller samfällt. Föreningen uppmanar kommunen att utfärda rekommendationer för hur återställande av tomtmark kan ske. Skydd av detta slag kan, även om det handlar tomtmark, kräva dispens från strandskyddet, bygg- och/eller marklov. Att söka tillstånd kan vara både kostsamt och svårt att administrera för den enskilde, varför föreningen hoppas på en kommunal samordning.

 

 

Föreningen ser fram emot fortsatt dialog i denna viktiga fråga.


För Beddinge Strandskyddsförening

 

Per-Anders Bengtsson
Ordförande 

 

Kontaktuppgifter:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vägen framåt för ett sammanhängande kustskydd

Beddinge Strandskyddsförening har bland annat till ändamål att verka för att

stränderna och den strandnära naturen bevaras för framtiden samt verka för att

förebygga den pågående erosionen. Se beddingestrandskydd.se

Beddinge Strandskyddsförening förbereder ett svar på de förslag som kommunen

presenterade vid möte om sammanhängande kustskydd i Beddingestrand 29/11. Det

är svåra avvägningar både vad gäller åtgärder, ansvar och finansiering. Men vi kan

konstatera att

•     Det finns luckor i underlagen som presenterats från kommunen, exempelvis

vad gäller kommunens syn på och hantering av kommunens egna och

allmänhetens värden. Kommunen äger Pärlanstranden. Vad ska hända med

denna populära strand och allmänhetens intresse till nyttjande och

tillgänglighet kring stränderna längs sträckan i dess helhet?

•     Trelleborgs kommun bör med akuta insatser planera och vidta åtgärder för

återställning av den drabbade kuststräckan. Kustens värde för turism och

friluftsliv får inte underskattas. Bryggan vid Pärlanstranden, badstranden och

promenadstråken längs havet är mycket viktigt och kanske huvudorsak till att

området är så populärt bland allmänheten och kustens värde ökar

attraktiviteten att bosätta sig i kommunen.

•     Föreningen ställer sig positiva till förslaget om strandfodring, det alternativ

som över tid kommer att skydda och bevara stränderna i Beddingestrand, med

det tillägget att strandfordringen naturligtvis måste utsträckas till kommunens

eget ägda strandområde, Pärlanstranden, samt strandområdet öster därom,

åtminstone fram till naturskyddsområdet.

•     Kommunen kan dessutom enligt uppgift söka bidrag med upp till 60 % från

MSB och medel kan också finnas att sökas från EU för återställandeåtgärder.

En samfällighet, som kommunen har föreslagit skall inrättas av de enskilda

fastighetsägarna, kan inte söka stöd från MSB. Det är inte rimligt att peka ut

fastighetsägarna som ansvariga för strandfodringen även om den som bieffekt

utgör ett erosionsskydd för enskilda fastighetsägare. Strandfordring på aktuell

sträcka är mycket mer än ett enskilt intresse, det är ett angeläget allmänt

intresse.

•     Kommunen har också för några år sedan avsatt 100 mkr till en klimatfond för

att bekosta översvämningsskydd. Om detta kunde börja byggas i närtid, och

vid de av erosion hårdast drabbade kustavsnitten, skullen två åtgärder kunna

göras samtidigt, översvämningsskydd och erosionsskydd. SGI har pekat ut

kuststräckan mellan Tätortsvägen och fram till naturreservatet som den del av

kuststräckan i Trelleborgs kommun som är mest utsatta för erosion.

•     På egen tomtmark kan återställande och skydd utföras enskilt eller samfällt.

Föreningen uppmanar kommunen utfärda rekommendationer för hur

återställande av tomtmark kan ske. Skydd av detta slag kan även om det

handlar tomtmark kräva dispens från strandskyddet, bygg- och/eller marklov.

Att söka tillstånd kan vara både kostsamt och svårt att administrera för den

enskilde, varför vi hoppas på en kommunal samordning.

•     Beddinge Strandskyddsförening arbetar vidare att inhämta uppgifter om hur

åtgärder, ansvar och finansiering hanteras i andra kommuner med liknande

frågeställningar.