Från dagens TA. Lyssna och ställ frågor.

Årsmötet avlöpte väl, tekniken fungerade och mötet leddes av ordförande Per-Anders Bengtsson och John Helgensson.
Ett par nya inval i styrelsen, vilka kommer att presenteras senare.
Övrigt gick enl dagordningen.

 

Påminnelse!

 Dags för Årsmöte, torsdag 29/ kl 18.00 på TEAMS

Dessvärre blir det inget fysiskt möte i år heller. De uppskjutna festligheterna av vårt 10-års jubileum i fjor skjuter vi också framåt. Men årsmöte bir det, på TEAMS, alla medlemmar som betalt årsavgiften och lämnat sin mailadress till föreningen kommer att få en länk till årsmötet. Skulle du inte ha fått länken senast torsdag lunch så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kommer den omedelbart.

Välkommen på TEAMSmöte!

Styrelsen

Ny Fb bild.

Delar av styrelsen besökte idag Smyge avloppsverk. Helena och Daniel gav oss en intressant rundvandring.

Verket kommer att väsentligen byggas ut, vilket kommer att medföra en viss överkapacitet, till skillnad från dagens underkapacitet. Vilken är särskilt märkbar under sommarmånaderna.

 

 

I dag tog föreningen vattenprover vid Smygeverkets utloppsrör, ca 900 meter ut. Detta gjordes med hjälp av dykare. De två yttersta dysorna var öppna och de två närmast kusten var pluggade.
Prov togs också vid Äspöåns mynning.
Sedan kördes proverna, packade i kylväska, med ilfart till labbet i Malmö.

 

 

 

 

 

Ett 25-tal glada strandstädare kom. Stärkta av Restaurang Pärlans goda rabarberkaka gav sig ut på röjning. Som vanligt gjordes en del fynd, bl a madrass, solstolar, mattor mm.

Den vanliga korvgrillningen och fika blev det inget av i år.

Tack till alla deltagare.

Då var det dags – 2021 års strandstädning. Nu på lördag, den 17/4

samlas vi vid Pärlan kl. 11.00. Säckar finns: Dessvärre blir det på

grund av rådande omständigheter ingen servering efteråt.

Vi vill tacka alla medlemmar och Fb-vänner för i år, samt önska er alla ett gott 2021.

Trelleborgs Allehanda (201103) har uppmärksammat föreningens överklagande.

 

Ny bild på Facebook, lite höstkänsla även där.

Nyfiken på vad som står i SWECOS rapport, skicka ett mail så kommer rapporten. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Från dagens Trelleborgs Allehanda. Intervju med Gert Andersson, styrelsemedlem i föreningen.

 

Här kommer svaret från Trelleborg ang. badvattnet. Vårt brev finns nedan.

 

Årets provtagningar på badvatten i Beddinge

 Föreningen har under flera år tagit prover på badvattnet vid Pärlan. Sedan Trelleborgs kommun från året 2015 beslutat att ta egna prover vid Pärlan har föreningen från och med året 2018 tagit prover på utsläppsvattnet vid utloppet från Smygehamns reningsverk, 800 meter ut i havet från reningsverket räknat. Provtagningarna har skett med hjälp av dykare som på sex meters djup har tagit prover på det vatten som släpps ut från ledningen. Vattenproverna har föreningen lämnat in till VA Syd för analys.

 Föreningens egna provtagningar från utsläppsvattnet från reningsverket visar för tredje året i rad väldigt höga halter av just E-coli och Enterokocker. Föreningen har även tagit prover på den närliggande Äspöbäckens vatten. Vattnet därifrån visar för andra året låga halter och kan därmed avskrivas som utsläppskälla.

 Efter provtagningar som har gjorts av kommunen för innevarande år vid Pärlan, kan man konstatera att halterna av E-coli och Enterokocker inte sedan provtagningarna började året 2015 har uppvisat så höga halter som den 6 juli i år. Halterna var då mycket höga. Strömriktningen i havet var nordostlig vid den aktuella tidpunkten. Föreningens slutsats är att de mikrobiologiska föroreningarna som kommunen själv uppmäter kommer från Smygehamns reningsverk.

 Därutöver kan konstateras att det enligt miljörapporter som kommunen ger in till länsstyrelsen årligen breddas 40 000 kubik orenat spillvatten från reningsverket i Trelleborg ut havet. Med breddning menas att reningsverket av en eller annan anledning inte kan rena avloppsvattnet, som då passerar reningsverket, ut i havet. Även detta förhållande kan antas påverka badvattenkvalitén.

 Mot denna bakgrund har föreningen skrivit ett brev till kommunen för att uppmärksamma kommunen på förhållandena, samt efterfråga vika åtgärder som kommunen avser att vidta.

 Föreningen bevakar frågan!

 

 

Vid årets dyk och provtagning utanför reningsverket i Smyge var vattnet ovanligt grumligt,detta troligtvis beroende på övergödning.

Vattenproverna är lämnade för analys.

Resultat kommer om några veckor.

20200430

 

BEDDINGEDOPPED 2020 INSTÄLLT !

 Årets gemensamma badpremiär den 21 maj (Kristi himmelsfärdsdag) med planerad masstart,bastu och grillning är inställt pga coronan.

 För att leva upp till Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderar vi badsugna att istället göra individuella bad under Kristi Himmelsfärdshelgen. Se allmänna råd på Folkhalsomyndigheten.se. Dela gärna era badupplevelser med Beddinge Strandskydds och Baddingebryggans Facebook

 

 

202020403 

Årets strandstädning blir lite annorlunda i år. På grund av det rådande läget blir det ingen servering efteråt. Om ni känner för att ta en runda själv kommer det att finnas säckar från klockan 11 lördagen den 18 april på vanliga stället vid Pärlan. Säckarna lämnas vid sopkärlet som numera står året om, Trelleborgs kommun kommer att hämta dem.

 

Planeringen fortsätter angående Beddingedopped som planeras till Kristi Himmelfärdsdag, den 21 maj. Mer om detta kommer senare.

 

Text och bilagor i brevet som föreningen skickat till Tekniska Förvaltningen i Trelleborg.

Trelleborgs Kommun                                                                      

Tekniska Förvaltningen                                                                                                               

231 83 TRELLEBORG

                                                                                       Beddingestrand den 7 februari 2020

Badvattenkvalité vid EU-bad i Trelleborgs kommun

Beddinge Strandskyddsförening bildades år 2010 med syfte att bl.a. verka för en god havsvattenkvalitét samt vara en länk mellan boende, fastighetsägare, myndigheter och

andra med intresse i dessa frågor. Föreningen har drygt 150 medlemmar och närmare 400 vänner på Facebook.

 

Vi tillskriver Trelleborgs kommun för att uppmärksamma kommunen på iakttagelser som kan göras genom att studera kommunens egen statistik samt våra egna observationer.

Statistiken över badvattenanalyserna från Havs- och Vattenmyndigheten för EU-bad i Trelleborgs kommun, är ingen upplyftande läsning.

Provresultaten för de mikrobiologiska badvattenanalyserna avseende dels E.coli och dels enterokocker har för de senaste 5 åren, 2015-2019, klassats som ”Otjänligt” vid 5 tillfällen och som ”Tjänligt med anmärkning” vid 23 tillfällen, se diagram 1 och 2 i bilaga nedan.

 Under år 2019 klassades de mikrobiologiska badvattenanalyserna som ”Otjänligt” vid 1 tillfälle och som ”Tjänligt med anmärkning” vid 7 tillfällen.

Havs- och Vattenmyndighetens tolkning av badvattenkvaliten är:

 • ”Otjänligt” vatten betyder att bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om man sväljer vattnet. Kommunen skall avråda från bad om senaste vattenprovet fått bedömningen ”otjänligt”. Avrådan görs då genom skyltning vid badplatsen.

 

 • ”Tjänligt med anmärkning” betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Vad beror då de ofta förkommande föroreningarna på?

Enligt miljörapporten för reningsverket i Trelleborgs kommun strömmar mellan 27 000 – 40 000 liter orenat spillvatten ut söder om Johan Kocksgatan vid cirka 50 tillfällen varje år.

Sommaren 2018 var oerhört regnfattig och varm. Flera bäckar var uttorkade. Trots detta uppmättes förhöjda halter mikrobiologiska värden i badvattnet. De förhöjda värdena kan därför inte tillskrivas enbart utsläpp från bäckarna med enskilda avlopp, utan måste ha orsakats av annat.

En massiv fiskdöd inträffade 2019 nära EU-badet vid Skåre. De mikrobiologiska badvatten-analyserna som gjordes visade vid detta tillfälle mycket förhöjda värden. Vad finns det för orsaker och samband med den inträffade fiskdöden?

Vid den blivande Sjöstaden synes också badvattenkvalitén vara dålig vid nästan samtliga genomförda mätningar. Kan okända avlopp finnas kvar?

Våra frågor är därför:

 1. Vilka slutsatser drar kommunen av de återkommande förhöjda bakteriehalterna i badvattnet?
 2. Har kommunen planer för utökade undersökningar och åtgärder för att kunna åtgärda problemen?

 

Med vänlig hälsning

BEDDINGE STRANDSKYDDSFÖRENING                                                                          

e.u.

Per-Anders Bengtsson, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                                                                                                          

c.c.                                                                                                                          

 kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin och vice ordförande Lennart Höckert.

 

 

Här är föreningens remissyttrande över kommunens VA-plan 2019-2023.

 

Trelleborgs kommun                                 

Projektavdelningen

231 21 Trelleborg

 

 

                                                                                              Beddingestrand 10 november 2019    

 

Yttrande över VA-plan i Trelleborg 2019-2023

 

Sammanfattning

Vi tackar för att vi har erbjudits möjlighet att yttra oss över VA-planen.

I stort anser vi att kommunen har tagit fram en föredömlig plan.

Våra synpunkter avser främst analyser före beslut om åtgärder.

 

Spillvattenhantering

Smygehamns avloppsreningsverk

 • Vi anser att sommar/fritidsboendes hushåll bör räknas in i belastningsberäkningen.
 • Vi anser det viktigt att breddning av orenat avloppsvatten undvikes.
 • Tidigare har ingen beräkning skett av hur spillvattnet i utloppet ca 900 m från kustlinjen blandas i havet på endast 5-6 m djup och hur strömmar i havet för detta vidare. Vi anser att en noggrann analys av utblandning och havsströmmar bör göras i samband med utökat tillstånd och utbyggnad.
 • För oss är det obekant om det finns en kontrollplan för att hantera och undvika lakvatten från avfallsdepån vid Smygehamns avloppsverk. Om kontrollplan inte finns är det angeläget att detta tas fram för att få kontroll på lakvatten så att hav och vattendrag inte förorenas.

 

Ledningsnät och pumpstationer

 • Vi saknar analys av hur de årliga upp till 40.000 kbm stora breddningarna av avloppsvatten kan undvikas vid Johan Kocksgatan.
 • Då breddning av avloppsvatten sker bör föroreningshalten analyseras och dokumenteras.
 • Vi anser att en omfattande analys bör utföras för att utreda var föroreningarna kommer ifrån som negativt påverkar badvattenkvalitén längs Trelleborgs kommuns kuststräcka. De anslagna 0,2 miljoner SEK bedömer vi vara otillräckliga.

 

 • Vidare anser vi att kommunen bör ha en högre beredskap och kunskap för provtagning och analys då något oförutsett inträffar, till exempel vid fiskdöd, eller när provtagning av vattenkvalitet för bad visar på ej godkänt resultat. Dessutom bör rutiner för information till allmänheten vid sådana händelser tas fram och tillämpas.

 

 

Beddingestrand som ovan

 

BEDDINGE STRANDSKYDDSFÖRENING

 

 

Resultatet av våra dykningar och provtagning av vattnet utanför Smyge reningsverk blev detta brev som skickats till tekniska nämnden i Trelleborg och Länstyrelsen.

  

 

 

 

Här är frågorna som vi skickat ut till samtliga partier i Trelleborg. Svarat har C, M och V, och deras svar finner ni 

under brevet.

 

 

Centerpartiet:

1. Hur skulle partiet beskriva sin relation och syn på kust- och
 strandfrågorna mera generellt?

Det handlar ju om en av vår kommuns viktigaste resurser, närheten till havet. Det är självklart av ett mycket stort intresse.
 2. Är partiet berett att utveckla den föreslagna översiktsplanen vad
gäller strand- och erosionsfrågorna? Hur? 

Ja.
3. Hur ställer sig partiet till upprättandet av en kustplan för
Trelleborgs kommun? Två partier
var vid mötet positiva till att, för tids vinnande och innan Kustplan
är antagen, ansöka om sandfodring.

Vi vill absolut ha en kustplan, vi vill vara med och påverka hur kust och kustvatten planeras och utvecklas.
 4. Finns det några särskilt viktiga punkter som partiet anser ska ingå i en kustplan?

Bebyggda punkter är självklart prioriterade, det görs redan i planeringen av ÖP:n.
 5. Hur ställer sig partiet till bättre skyltning på kommunens stränder?

Det är ju ur ett turismperspektiv viktigt, så JA.
 6. Är partiet berett att medverka till att söka externa projektmedel för ett mera långsiktigt
arbete med åtgärder mot erosion och för en förbättrad strandkvalitet?

Ja, det är nog absolut nödvändigt. Men även vattnet i Östersjön måste åtgärdas. Där har vi i vår nationella satsning tillfört 1,3 miljarder för bl a våra hav hotas av övergödning, skadliga kemiska ämnen och plast och annat skräp. Om utvecklingen fortsätter kommer det att vara mer plast än fisk i haven år 2050. Kemiska ämnen som är skadliga för både naturen och människan finns sedan gammalt i haven. Och mer tillförs via våra avlopp. Näringsämnen från åkermark och avlopp når haven, där de rubbar havens ekosystem och leder till algblomning och döda bottnar. Vi vill se en förändring. Vi vill att haven ska vara rena och friska. Därför satsar vi extra mycket på renare hav. 

7. Hur ser partiet på behovet av att söka samarbete med andra
kommuner? På vilket sätt? 

Ja, vi driver på att Region Skåne ska ta ett större ansvar för samordningen
8. Är partiet berett att se havs- och erosionsfrågorna som strategiska för kommunens utveckling?

Självklart!!
 9. Bör kommunen ta ett samordningsansvar för erosionsfrågan i kommunen?

Ja.
 10. Är partiet berett att fatta långsiktiga, men obekväma beslut om infrastruktur som avlopps/vattennät för att på sikt förebygga erosionens verkningar?

Centerpartiet är inger räddhågat ett kappvändande parti. Vi tar nödvändiga beslut.
 11. Hur mycket resurser är partiet berett att satsa på erosion?

Tillräckliga.

 

Moderaterna:

"§ 34 Klimatanpassning kusterosion
Dnr KS 2017/808
Ärendebeskrivning
I Trelleborgs klimatanpassningsplan, antagen 2013, slås fast att såväl sandstränder som kustnära bebyggelse är hotad vid en den ökade kusterosion som kommer med stigande havsnivåhöjning till följd av det förändrade klimatet. Ett antal åtgärder pekas ut, såsom övervakning av erosionsförhållandena utmed hela kusten och liksom åtgärder som förstärkning av sanddyner.
Vid uppföljning av åtgärdslistan framgår att ansvaret för kusterosion är otydligt.
Beredning
Eftersom ansvaret för följderna av förhöjda havsnivåer och kusterosion inte uppfattas som tydlig av förvaltningarna, är det viktigt att ansvarsfrågan tydliggörs för alla inblandade parter.
Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att undersöka resursbehovet och tidsåtgången för att genomföra en ansökan om sandfordring till nästa möte med utskottet för hållbar utveckling.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet från Mikael Rubin (M) under proposition och finner att utskottet bifaller detta.
Beslut
Utskottet för hållbar utveckling beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge Avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att samordna arbetet med erosionsproblematiken i nära samverkan med tekniska förvaltningen,
att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att inarbeta en strategi för de kommande havsnivåhöjningarna i revideringen av klimatanpassningsplanen, som innehåller konsekvensbeskrivning, åtgärdsförslag, ansvarsfördelning och kostnadsbeskrivning, samt
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att starta ett kontrollprogram som innefattar strandprofiler och lokala vattenståndsdata, för att kunna följa utvecklingen över tid gällande havsnivåhöjningen och dess effekter utmed Trelleborgs kust.
Utskottet för hållbar utveckling beslutar för egen del
att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att undersöka resursbehovet och tidsåtgången för att genomföra en ansökan om sandfordring till nästa möte med utskottet för hållbar utveckling.

 

 

Vänsterpartiet:

1. Hur skulle partiet beskriva sin relation och syn på kust- och strandfrågorna mera generellt?
Klimatförändringarna är ett faktum och måste åtgärdas. Vi måste ställa om till ett långsiktigt hållbart
samhälle. Det handlar t ex om transporter och energianvändning som måste ske mer miljösmart.

2. Är partiet berett att utveckla den föreslagna översiktsplanen vad gäller strand- och
erosionsfrågorna? Hur?
3. Hur ställer sig partiet till upprättandet av en kustplan för Trelleborgs kommun? Två partier var vid
mötet positiva till att, för tids vinnande och innan Kustplan är antagen, ansöka om sandfodring.
4. Finns det några särskilt viktiga punkter som partiet anser ska ingå i en kustplan?
Kusten är en stor resurs och av vitalt intresse för Trelleborgs kommun. Självklart måste det ha hög
prioritet att vårda denna resurs. Detta bör finnas med i de planer som tas fram, vare sig det sker som
en del av översiktsplanen eller som en fördjupad översiktsplan eller kustplan.
Innehållsmässigt skulle det kunna omfatta följande:
Problembeskrivning: Hur ser problemet ut? Hur omfattande är det? Accelererar det? Vad finns det
för orsakssamband?
Möjliga åtgärder: Alternativa lösningar med kort- och långvariga konsekvenser och kostnadseffekter.
Erfarenheter från andra projekt
Samverkan: Möjligheter till samarbete med myndigheter och andra kommuner
Förslag: Förslag till åtgärder med tidplan

5. Hur ställer sig partiet till bättre skyltning på kommunens stränder?
Det kan jag inte se som något problem

6. Är partiet berett att medverka till att söka externa projektmedel för ett mera långsiktigt arbete
med åtgärder mot erosion och för en förbättrad strandkvalitet?
Absolut. Problemet med erosion är ju inte begränsat till någon enstaka kommun

7. Hur ser partiet på behovet av att söka samarbete med andra kommuner? På vilket sätt?
Det arbetet är oerhört viktigt och är väl nu påbörjat. Samarbetet bör ju underlätta vad gäller att
skaffa kunskap om frågorna och inte minst blir det en större tyngd om ett antal kommuner
samverkar istället för att var och en agerar.

8. Är partiet berett att se havs- och erosionsfrågorna som strategiska för kommunens utveckling?
Ja

9. Bör kommunen ta ett samordningsansvar för erosionsfrågan i kommunen?
Ja

10. Är partiet berett att fatta långsiktiga, men obekväma beslut om infrastruktur som
avlopps/vattennät för att på sikt förebygga erosionens verkningar?
Svårt att svara på, det handlar ju i så fall om en avvägning mellan olika intressen, där man måste ha
en konkret frågeställning för att kunna svara.

11. Hur mycket resurser är partiet berett att satsa på erosion?
Resursinsatsen måste ställas i relation till den nytta som skapas, mer än så går det inte att svara
innan det finns konkreta förslag.

¨Vi har inför valet frågat de politiska partierna om deras syn på strandskydds- och erosionsfrågorna. De har haft frikostigt med tid att svara och föra dialog med oss. Det är tre partier som responderat. Moderaterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har har visat intresse och redovisat ståndpunkter. Vi vill med den redovisningen konstatera att frågan är långt ifrån en politisk stridsfråga, men det är upp till varje medlem i Beddinge Strandskyddsförening att ta upp frågorna med partierna i olika sammanhang samt att bedöma vilket eller vilka partier som driver denna viktiga fråga".

Så var årsmötet avklarat, styrelsen omvaldes. Ett fåtal medlemmar hade hittat dit i sommarvärmen. Kaffe och MatÖppets goda wienerbröd serverades.

Samtliga Trelleborgs partier var inbjudna att ge sin syn på bl a stränder, vad göra åt erosionen, kust och havsplan mm. Den enda som tydligen ansåg

detta vara viktigt var Centerns Patrik Holmberg som utfrågades av Ulf och sedan gav oss Centerns syn på de för oss så viktiga frågor.

Avslutningsvis berättade föreningens John och Gert om resultaten av våra vattenprover och dykningar vid utloppsröret vid reningsverket

i Smyge, vårt engagemang i Sydkustens vattenvårdsförbund och mycket mera.

 

 

Mycket folk på Fiskets Dag, härliga diskussioner och några nya medlemmar. Vädret var som vanligt denna sommar,

klarblå himmel och runt 30 gr varmt.

Glöm inte årsmötet, 2/8 kl 18 i Garnhuset.

Tack Lilla Beddinge Byalag för att vi får vara med.

 

Välkomna till årsmötet, Garnhuset torsdagen den 2/8 kl 18.

Drygt 30 glada Beddingebor dök upp i solskenet till den gemensamma strandstädningen.

Njöt grillad korv, kaffe och varma wienerbröd efteråt.

 

F Y I

 

 Lite info om ¨Rädda Skurups Stränder¨.

 

 

Mer läsning, från 24Trelleborg.se

http://24trelleborg.se/2018/02/08/strandskyddet-blir-en-allt-viktigare-fraga-nu-startar-ytterligare-samarbeten/

Skånska Dagbladet 9/2-2018

 

Gemensam pressrelease med Rädda Skurups Stränder

 

 

TA 180206

 

Två i Styrelsen skrev ett brev till kommunen...

Beslut på gång i erosionsfrågan?!?

 

Utskottet för hållbar utveckling i Trelleborgs kommun har haft en intensiv höst!

I augusti tog man tag i frågorna om förhöjda havsnivåer och kusterosion genom att definiera vem som hade ansvar för vad bland förvaltningarna. Man föreslog att avdelningen ska själva samordna arbetet med erosionsfrågan i nära samarbete med tekniska förvaltningen. En strategi för havsnivåfrågan ska tas fram och tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att starta ett kontrollprogram för strandprofiler och vattenståndsdata. Inte minst ska man undersöka resursbehov och tid för att göra en ansökan om sandfodring av stränderna!

I oktober rådslog man med bl.a. Vellinge kommun och tittade på hur Ystad hanterar frågan. Sedan beslöt man att ge tekniska nämnden i uppdrag att ansökan om de tillstånd som behövs för skyddsåtgärder (som sandfodring). Man yrkade på att kommunstyrelsen ska avsätta 4 Mkr för dessa tillståndsansökningar i budget 2018.

Vid januarimötet beslöt kommunstyrelsen att man var nöjda med tekniska nämndens rapportering, bl.a. en nulägesrapport som redovisar planering och genomförande av åtgärder, utifrån klimatanpassningsplanen och behovet av ett långsiktigt skydd för framtida havsnivåhöjningar. Det arbetet är alltså på rull nu. Beddinge Strandskydd ser fram emot beslut och handling även i erosionsfrågan! Vi har frågat samtliga partier om deras syn på detta, och en del svar har kommit in. Under våren kommer vi att redovisa svaren så att du vet partiernas engagemang inför valet i höst!

Vi i styrelsen vill vara tydliga med att jobbet är inte klart, det är nu det börjar. Hjälp oss i en av Beddingestrands viktigaste framtidsfrågor. Bli medlem (Bankgiro 632-8751). Vittna inför grannarna att om man hjälps åt, så händer det grejor! Gilla och dela på Facebook så att vi får fler likes! 

 

Styrelsen

 

PÅMINNELSE!

Årsmöte och hearing med våra politiker.

Rosengården kl 1800 ikväll.

Vi bjuder på kaffe och kaga.

Tänk på att det är ont om p-platser på Rosengården.

Reportage i P4 Malmöhus, ang stränderna i Skåne, bl a i Beddingestrand. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6691434

Lite om Havsresan och Havets Dag 2016

 

 

 

 

Protokoll från årsmötet.

 

ÅRSMÖTE! Glöm inte årsmötet, i Garnhuset tisdagen den 2 augusti. Kl 1800. Men först ses vi på Fiskets Dag!

En fråga från kassören... 

 

 

Kvällens årsmöte inleddes med styrelsemöte, därefter årsmöte och en del nya namn i styrelsen som

kommer att presenteras senare.

Torbjörn Karlsson (S) berättade om nya styrets planer för Beddingestrand och Skateholm.

Avslutningsvis fick Torbjörns vår nya t-shirt att stolt bära hemma i Skåre.

  

Fiskets Dag i Beddingestrand. Mycket folk, stort intresse för vår förening och många nya medlemmar

och en härlig frisk vind som var med hela eftermiddagen.

Glöm nu inte årsmötet på tisdag, den 28/7 kl. 18.00 i Garnhuset.

 

 

 

Glöm inte att den 28 juli är det Årsmöte, kl 18.00 i Garnhuset.

Gäst i år är kommunalrådet Torbjörn Karlsson som kommer att berätta hur nya

styret i Trelleborg ser på problem som bl a erosionen, vattenkvalité mm.

 

Kaffe och kaka serveras givetvis. Välkommen! 

 

 

 

Beddingedopped gick av stapeln idag, mycket folk och runt 40 som vågade sej i. Fler bilder finns 

Bildbank/Flickr.

 

 

Åter dags för strandstädning. Även i år gör vi det tillsammans med Lilla Beddinge BK.

Den 11 april kl 11.00 samlas vi vid Pärlan. Plastsäckar finns. Efteråt bjuds det på fika och korvgrillning.

Välkomna!

En viss skillnad, översta bilden är från februari 2014, underst är 26 februari 2015.

Vi önskar alla medlemmar och Fb-vänner ett Gott Nytt År och tackar för er insats under 2014.

Bilden visar resultatet efter juldagens högvatten och kraftiga vindar och visar hur viktigt föreningens arbete är.

 

Intressant artikel i Sydsvenskan, skriven av bl a Prof. Hans Hansson

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/mojligheten-att-strandfodra-behovs-infor-klimatforandringarna/

(kopiera länken om den inte är aktiv)

Härligt bred och fin strand.

 

John och Per-Anders på Fiskets Dag i Beddingestrand.

Vattenprovet som togs under vecka 29, vid Pärlan, visade att vattnet var tjänlig.

Beddingedopped och invigning av bryggan. Mycket folk och tal av Ulf Jobacker och Ulf Bingsgård. 12 grader i vattnet och 15 i luften.

Ny omslagsbild på Facebook.

Söndag morgon ? 12 grader i luften och 10 i vattnet, nystädad strand upp till 30 meter bred på sina ställen.

 

Strandstädningen i Beddingestrand och Skateholm 2014.

Efter lyckad strandstädning, korvgrillningen uteblev men alla kompenserades med kaffe, wienerbröd och frityrmunkar.

Så var det åter dags för strandstädningen, i år är det söndagen den 27 april. Vi samlas

kl. 11.00 vid Pärlan. Föreningen bjuder på fika och korvgrillning efteråt.

Beddingedopped och invigning av Bryggan.

Den 29 maj går detta av stapeln.

Vi har börjat lägga bilder på Flickr, så du kan så småningom se gamla bilder

men framförallt följa strandlivet i Beddingestrand och Skateholm.